Examination of University Students' Tendencies to Violence and Holiganism in Sports


Abstract views: 33 / PDF downloads: 32

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12170302%20

Keywords:

Football, Hooliganism, Violence

Abstract

In this study, it was aimed to examine the violence and hooliganism tendencies of university students in sports. In the study, 290 university students who continue their education at Hatay Mustafa Kemal University Physical Education and Sports High School participated. In order to determine the distribution of personal information of the participants participating in the study, the "personal information form" created by the researchers was used. There are 9 questions in the form such as gender, age, and the team they support. In order to get the opinions of the participants on the causes of violence in sports, Reyhan et al. (2020) “Basics of violence in sports” scale was used. In the study, the data were analyzed with the SPSS 26 package program for Windows. First, the internal consistency coefficient was calculated for the data collection tool (α=.809; N=25). The distribution of the data was determined by examining the kurtosis and skewness values. In addition to descriptive statistical methods, one-way analysis of variance test, Pearson correlation analysis and independent sample t-test were used in the study. With the results obtained from the survey data; While significant differences were observed in the parameters of the participants' age, gender and being a member of any fan group, there was no significant difference in the parameters of smoking, alcohol use, licensed sports and the frequency of going to the match. In addition, when the survey results are examined, the highest average score obtained by the participants from the scale of the basics of violence in sports is in the "violence caused by referee decisions" sub-dimensions, "violence caused by the media", "violence caused by fans and cheerleaders" and "violence caused by coaches and soccer coaches"  was found to be sequential. As a result, when the Violence and Holiganism Tendencies of University Students in Sports are examined; It was seen that male students got higher scores than females. In addition, it was seen that the participants tended to violence mostly due to referee decisions and media.

References

Acet, M. (2005). Sporda saldırganlık ve şiddet. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Altuner, D., Engin, N., Gürer, C., Akyay, İ., & Akgül, A. (2009). Madde kullanımı ve suç ilişkisi: kesitsel bir araştırma. Tıp Araştırmaları Dergisi, 7(2), 87-94.

Aydın, P., Ersoy, A. ve Aktaş, N. (2015). Aktif spor yapan ve yapmayan 12-14 yaş ortaokul öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin incelenmesi. Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-9.

Bebiş, H., Çoşkun, U. H. S., & Açıkel, C. (2014). Bir Ortaöğretim Okulundaki öğrencilerin şiddet eğilim düzeyi ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 30(2), 1-17.

Çağlayan, H. S. ve Fişekçioğlu, B. İ. (2004). Futbol seyircisini şiddete yönelten faktörler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 127-142.

Çakto, P., & Akın, S. (2023). FIFA 2022 Dünya Kupası’na katılan seyircilerin şiddet eğilimi. Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 5(1), 1-8. https://doi.org/10.56639/jsar.1294119

Çakto, P., Altınok, B. (2020). Spor yönetiminde halkla ilişkiler ve imaj: imaj faktörünün spor kurumlarına etkisi üzerine bir derleme. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(2), 44-51.

Demirel, G. (2013). Emniyet mensuplarına göre futbol seyircisini saldırganlık ve şiddete yönlendiren futbol etkenlerinin araştırılması. Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Gümüşgül, O. (2016). Futbol seyircilerinde saldırganlık, şiddet ve holiganizme yönelik davranışların önlenmesinde serbest zaman etkinliklerine katılım etkisinin incelenmesi (Yayınlanmış Doktora Tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

İftar, M (2016). Üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutum ve davranışları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Karademir, T., Mikail Tel, Karademir M., ve Pakyardım C. (2021) 18-25 yaş müsabık türk taekwondo sporcularının fair play algılarının incelenmesi. Tam Metin Sözel Sunum. 1. Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresi.

Karademir, T., Kayabaşı, A. ve Vural, M. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin şiddet eğilim durumlarının belirlenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 243-255.

Karakaya, E. (2008). Endüstri meslek lisesi öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin çok yönlü olarak değerlendirilmesi, İstanbul ili Avrupa yakası örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Koçer, M. (2012). Futbol derneklerine üye olan taraftarların şiddet ve holiganizm eğilimlerinin belirlenmesi: Kayseri örneği. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(32), 111-135.

Köknel, Ö. (1997). Kaygıdan mutluluğa kişilik. (Ondördüncü Basım). İstanbul: Altın Kitaplar.

Krech, D., Crutchfield, R. S. & Livson, N. (1974). Elements of psychology. (Üçüncü Baskı). New York: Alfred A. Knopf.

Kuru, E. ve Var, L. (2009). Futbol seyircilerinin spor alanlarındaki saldırganlık davranışları hakkında betimsel bir çalışma (Kırşehir ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 141-153.

Orhan, Ü. (2007). 5149 Sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun çerçevesinde spor güvenliği (Yayınlanmış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özen, Ü., Eygü, H. ve Karabuş, A. K. (2013). Üniversite öğrencilerinin sporda şiddet ve saldırganlık algıları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7. 323- 342.

Polat, E. ve Sönmezoğlu, U. (2016). Futbol taraftarlarını şiddete yönelten faktörlerin incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 471-489.

Reyhan, S., Müniroğlu, S., & Yetim, A. A. (2020). Taraftarların futbolda şiddetin kaynağına ilişkin görüşleri: Ölçek geliştirme çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 213-224.

Şanlı, S. (2014). Futbol müsabakalarında olaylarda yer alan seyircilerin saldırganlık düzeylerinin belirlenmesi (Yayımlanmış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tutkun, E., Taşmektepligil, M., Yalçın, A., Hakan, C. S. ve Çon, M. (2012). Samsunspor taraftarlarının sosyo- ekonomik özellikleri ve şiddete eğilimleri. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(1), 56-63.

Üstünel, R., & Alkurt, Z. (2011). Futbolda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi için 6222 sayılı yasanın getirdiği yeni bir uygulama: Elektronik bilet ve yaşanan sorunlar. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 25(2), 141-175 .

Yalcin, I., Ekinci, N. E., & Ayhan, C. (2021). The effect of hopelessness on violence tendency: Turkish football fans. Physical Culture and Sport. Studies and Research, 91(1), 13-20.

Yıldız, M. (2014). Futbol taraftarlarının şiddet gösterme davranışlarının, sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yüksel, O., Çakto, P., Alkafaween Ra’ed, R.S., & Ceyhan, F. (2023). FIFA 2022 Dünya Kupası’na katılan seyircilerin serbest zamanda algılanan özgürlük düzeylerinin İncelenmesi. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2): 81-93. http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.334

Published

2024-06-30

How to Cite

GÜL, A. N., YÜKSEL, O., & ÜSTÜN, Ümit D. (2024). Examination of University Students’ Tendencies to Violence and Holiganism in Sports. International Journal of Holistic Health, Sports and Recreation, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.5281/zenodo.12170302