Examination of Attitudes of Physical Education and Classroom Teacher Candidates Towards The Teaching Profession: The Case of Artvin


Abstract views: 281 / PDF downloads: 146

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7487715

Keywords:

Attitude, Teaching profession, Teacher candidate

Abstract

The aim of this study is to determine the attitudes of teacher candidates, studying in the department of physical education and sports teaching and the department of classroom teaching, towards the teaching profession and to examine whether or not these attitudes differ based on some variables. Positive attitudes towards the teaching profession are crucial in terms of education and teacher candidates who will receive training in this field should have gained certain characteristics in this context. A total of 100 teacher candidates including 31 in physical education and sports teaching and 69 in classroom teaching participated voluntarily in the study. The 'Attitude Scale Towards Teaching', which has 22 items and was developed by Erkuş, Sanlı, Bağlı and Güven (2000) to evaluate attitudes towards the teaching profession, was used as a data collection tool in the study. No significant difference was found between the perceptions on attitudes towards the teaching profession in terms of the variables of class and gender. However, there was a significant difference between attitudes of Physical Education and Classroom teacher candidates towards the teaching profession in terms of the department variable.

References

Akkaya, N. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre Incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 35-42.

Aksoy, M. E. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 197-212.

Aşkar P., ve Erden M. (1987). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği. Çağdaş Eğitim, 121: 8-11.

Aysu, B. (2007). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Bakirci, Y. (2018). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray.

Bozdoğan, A. E., Aydin, D. ve Yildirim, K. (2007). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları.” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-97.

Budak, S. (2005). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları.

Bulut, H. ve Doğar, Ç. (2006). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi.” Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13-27.

Bulut, İ. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi (Dicle Ve Fırat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.

Çakir, Ö., Kan, A., ve Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik Meslek Bilgisi Ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Tutum Ve Özyeterlik Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 36–47.

Can, Ş. (2010). Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 1-28.

Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.

Çeliköz, N. ve Çetin, F. (2004). Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 162

Çetinkaya, Z. (2009). Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 298- 305, Www.Ilkogretim-Online.Org. Tr, Erişim: 25.03.2014.

Çiçek-Sağlam, A. (2008). Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69.

Cinpolat, T., Alincak. F. ve Abakay, U. (2016). Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Spor Bilimleri Dergisi,1(1),38-47.

Cüceloğlu, D. (1996). İnsan Ve Davranışları. (6. Basım), İstanbul: Remzi Kitabevi.

Deniz, A. (2020). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Tutum, Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Tutum Ve Akademik Güdülenme Düzeylerinin Incelenmesi: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Doğan Genç, K. (2016). Eğitim Fakültesi Ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Tutumlarının Incelenmesi (Kocaeli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Doğaner, S. ve Özbek, O. (2019). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mesleki Etik İlkelere Ve Öğretmenliğe Yönelik Tutumlarına İlişkin Görüşleri. Sportmetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1),197-208.

Emam, M. M., & Mohamed, A. H. H. (2011). Preschool and Primary School Teachers’ Attitudes Towards Inclusive Education in Egypt: The Role of Experience and Self-Efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 976-985.

Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T., ve Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(116).

Eroğlu, C. (2013). Beden Eğitimi Öğreten Adaylarının Öz-Yeterlikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.

Gökçe, F. ve Sezer, G. Ö. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Uludağ Üniversitesi Örneği. Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 1-23.

Göktaş, Z., ve Yanik, M. (2015) Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Incelenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, 5(16), 39-54. Doi: 10.17363/Sstb.20151610873

Güdek, B. (2007). Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. Ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrenciye Ait Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İslam, A. ve İmamoğlu, O. (2019). Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Ordu Üniversitesi Örneği). Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(Ek Sayı 1), 1313-1324

Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Anı Yayıncılık.

Küçük Kılıç, S., Cihan, H., ve Öncü, E. (2015) Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejileri, Akademik Öz-Yeterlikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 26 (3), 77–89

Morris, Cg. (2002). Psikolojiyi Anlamak. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Nebioğlu, D. (2004). Beden Eğitimi Dersi Genel Esasları Planlaması Ve Denetimi. Ankara: Nobel

Oktay, A. (1991). Değişen Toplumlarda Aile Ve Eğitim. Sosyo-Ekonomik Yönü İle Aile Sempozyumu. İstanbul.

Özbek, R., Kahyaoğlu, M. ve Özgen, N. (2007). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi.” Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221-232.

Özder, H., Konedrali, G., ve Perkan Zeki, C. (2010) Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Incelenmesi. Educational Administration: Theory and Practice, 16(2), 253- 275

Pehlivan, B. K. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.

Pehlivan, Z. (2010). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Benlik Algıları Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Analizi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 126-141

Şahin, C., ve Şahin, S. (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Öz-Yeterlik Inançları Ve Öğrenciyi Tanıma Düzeyleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(2)224-238

Şahin, H. M. (2005). Beden Eğitimi ve Spor Sözlüğü. S. 64-262, İstanbul: Yaylacık Matbaası.

Şahin-Taşkin, Ç. ve Haciömeroğlu, G. (2010). “İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları: Nitel ve Nicel Verilere Dayalı Bir İnceleme.” İlköğretim Online, 9(3), 922-933

Semerci, N., ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de Öğretmenlik Tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1). 137-146

Serdar, E., Harmandar Demirel, D., ve Demirel, M. (2018). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. International Journal of Human Sciences 15(4), 2190-2197. Doi:10.14687/Jhs.V15i4.5488

Serin, M. K., Güneş, A. M., ve Değirmenci, H. (2015). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Ile Mesleğe Yönelik Kaygı Düzeyleri Arasındaki Ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education-Cije E–Issn: 2147-1606, 4 (1), 21–34

Tanel, R., Şengören, S. K. ve Tanel, Z. (2007). Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından Incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1-9.

Terzi, A. R., ve Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Tutumları. Educational Administration: Theory and Practice, 52, 593-614

Toprak, N., ve Saraç, L. (2014). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Başvuran Kadın ve Erkek Adayların Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının Incelenmesi. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 35-47.

Uğurlu, C. T., ve Polat, S. (2011). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Tutumları. Cü Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 68-74

Ünal, K. ve Akay, C. (2017). Öğretmenlik Mesleği ve Yaşam Boyu Öğrenme: Öğretmen Adayları Penceresinden. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 821-838

Üzüm, H., Yalçin, H., Biçer, B., Yüktaşir, B. ve Yildirim, Y. (2017). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleklerine Karşı Tutumları. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20 (1-4), 1-10.

Yaliz, D. (2010). Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. Cbü Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 7-14.

Yavuz, Y. (2003). Üniversite Çalışanlarının Mesleki Tutumları İle Kamu Emekçileri Sendikalarına İlişkin Görüşleri. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 2/3, 80-106.

Published

2022-12-28

How to Cite

ÜNALDI, G. (2022). Examination of Attitudes of Physical Education and Classroom Teacher Candidates Towards The Teaching Profession: The Case of Artvin. International Journal of Holistic Health, Sports and Recreation, 1(1), 50–58. https://doi.org/10.5281/zenodo.7487715