The Importance of Temporary Recreation Areas in the Post-Earthquake Rehabilitation Process


Abstract views: 43 / PDF downloads: 18

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12599966

Keywords:

Earthquake, Temporary Housing, Rehabilitation, Recreation Areas, Recreative Settlement Area

Abstract

The traumatic effects that arise after earthquakes can significantly impact the quality of life for earthquake victims. These effects are not limited to physical injuries; they can also leave profound marks on mental and social health. The aim of study is to draw attention to the importance of temporary recreational settlements, with a focus on the role of recreational areas in improving the mental, physical and social health of earthquake victims in the aftermath of earthquake.  In this study designed according to the traditional literature review among qualitative research methods, involved the scanning of various academic databases to review articles, reports, and other sources related to temporary housing areas, recreational areas, and the mental, physical and social health of earthquake victims. The findings were related to temporary recreational settlement areas, and conclusions were drawn to address the research objective. As a result of the literature review, it was determined that the temporary recreational housing of earthquake victim plays a significant role in reducing the effects of their traumatic experiences and in the process of psychological recovery. In addition, it has been determined that temporary recreational housing areas play an important role in meeting the social needs of earthquake victim and in the process of social integration. The study concludes that temporary housing areas established to meet the housing needs of earthquake victim should be planned together with recreational areas. With these features, the study presents ideas that will contribute to a better life for communities that have been rehabilitated following natural disasters, provides a different perspective to other studies on meeting people's shelter needs, and makes some suggestions for future alternatives.

References

Abanoz, F. B., ve Vural, N. (2023). Dünyada ve Türkiye’de Kullanılan Geçici Afet Konutlarının Karşılaştırmalı Analizi ve Model Önerisi. Eksen Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 4(1), 132-153.

Abulnour, A. H. (2014). The Post Disaster Temporary Dwelling: Fundamentals of Provision, Design and Construction. Housing and Building National Research Center Journal. 10(1),10-24.

Acerer, S., (1999). Afet Konutları Sorunu ve Deprem Örneğinde İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aker, A. T., ve Işık, E. (2017). Temel Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Travmaya Yaklaşım. Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 119-50.

Akgönül, E. K., Musa, M. Bozkurt, Ç., ve Bayansalduz, M. (2023). Rekreatif Etkinliklere Katılan Yetişkin Bireylerde Rekreasyon Fayda Düzeyinin İncelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 6(1-Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Sayısı), 113-124.

Aslan, D., ve Aydın, H. (2016). Yapılandırmacı Öğretim Kuramının Değiştirme Paradigmaları: Bir Derleme Çalışması. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 56-71.

Askar, R., Rodrigues, A. L., Bragança, L., ve Pinheiro, D. (2019). From Temporary to Permanent; A Circular Approach for Post-Disaster Housing Reconstruction. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 225(1).

Atalay, A. (2012). Bireylerin Sosyal Algı ve Sosyalleşme Düzeylerinin Gelişiminde Rekreasyonel Uygulamaların Önemi. Antalya: I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 12-15 Nisan 2012, ss: 958 – 970.

Avlar, E., Limoncu, S., ve Tizman, D. (2022). Deprem Sonrası Geçici Barınma Birimi: CLT E-BOX. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 38(1),471-482.

Ayyıldız Potur, A. (2016). Kent Mekanı Üzerinden Çocukluğun Yorumu. Yapı Dergisi. Erişim Adresi (15.12.2023): https://yapidergisi.com/kent-mekani-uzerinden-cocuklugun-yorumu/.

Beyatlı, C. (2010). Acil Durum Barınakları ve Bir Barınak Olarak Acil Durum Konteynır Öneri Modeli. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı. Edirne.

Birkök, M. C., ve Eroğlu, C. (2000). 17 Ağustos Marmara Depremi Sonrası Adapazarı’nda Sosyal Yapı Problemleri: Bilişim Ölçekleriyle Sosyolojik Değerlendirmeler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 1(1), 2-19.

Biswas, A. (2019). Exploring Indian Post-Disaster Temporary Housing Strategy Through a Comparative Review. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 10(1), 14-35.

Bris P., ve Bendito, F. (2019). Impact of Japanese Post-Disaster Temporary Housing Areas’ (THAs) Design on Mental and Social Health. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(23), 4757.

Büyüköztürk, E., ve Oral, M. (2024). Kalıcı Deprem Konutlarında Kullanıcı Memnuniyeti Analizi: Osmaniye Örneği. Artium, 12(1), 71-84.

Caia, G., Ventimiglia, F., ve Maass, A. (2010). Container vs. Dacha: The Psychological Effects of Temporary Housing Characteristics on Earthquake Survivors. Journal of environmental psychology, 30(1), 60-66.

Can, İ., ve Saka, A. E. (2022). Deprem Sonrası Geçici Barınma Birimleri İçin Alternatif Bir Çözüm Önerisi: WikiGEB. Online Journal of Art and Design, 10(2), 115-125.

Chai-allah, A., Fox, N., Brunschwig, G., Bimonte, S., ve Joly, F. (2023). A Trail-Based Approach Using Crowdsourced Data to Assess Recreationists' Preferences for Landscape. Landscape and Urban Planning, 233, 104700.

Comerio, M. C. (2013). Housing recovery in Chile: A qualitative mid-program review. Pacific Earthquake Engineering Research Center Headquarters at the University of California.

Coşkun, Z. K. (2005). Deprem Sonrası Planlamada Yeni Yerleşim Bölgesi Yaklaşımı: Adapazarı Örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cumbane, S.P., ve Gidofalvi, G. (2021). Spatial Distribution of Displaced Population Estimated Using Mobile Phone Data to Support Disaster Response Activities. International Journal of Geo-Information, 10(6), 421.

Çağatay, A. (2024). Deprem Sonrası Travma, Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu Üzerine Bir Araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 15(1-Deprem Özel Sayısı-), 724-745.

Çınar, A., Akgün, Y., ve Maral, H. (2018). Afet Sonrası Acil Toplanma ve Geçici Barınma Alanlarının Planlanmasındaki Faktörlerin İncelenmesi: İzmir-Karşıyaka Örneği. Planlama, 28(2): 179-200

Çolak, R., (2012). Literatür Taraması Nasıl Yapılır? Http://Samsuntabipodasi.Org.Tr/Uploads/Dosyalar 13 Ocak 2024 Tarihinde Ulaşılmıştır.

Dahmann, N., Wolch, J., Joassart-Marcelli, P., Reynolds, K., ve Jerrett, M. (2010). The Active City? Disparities in Provision of Urban Public Recreation Resources. Health & place, 16(3), 431-445.

Demir, Ş., Demir, M., ve Babat, D. (2012). Turizm Bölümü Öğrencilerinin Serbest Zaman Gereksinimi-Serbest Zaman Doyumu İlişkisi Algılamaları, Antalya: I. RekreasyonAraştırmaları Kongresi Bidiri Kitabı, 12-15 Nisan 2012, ss. 914 – 928.

Dev, K. N., ve Das, A. K. (2020). Sheltering Emergencies: Design Development Process of Temporary Housing in Post-Disaster Settlement by Community Participation. Proceedings of Nord Design, Lyngby, Denmark, 1-10.

Dokuzoğlu, G., Çevik, A., Özmaden, M., Yıldız, Y., ve Tezcan, E. (2022). Gençlere Yönelik Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (gyeb): Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 644-653.

Dokuzoğlu, G., Tezcan, E., ve Çevik, A. (2023). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Zihinsel Dayanıklılık ve Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi. Anatolia Sport Research, 4(2), 38-46.

Dökmen, Ü., ve Dökmen, S. (2011). İnsanın Korunakları-2; Mimari. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Durusoy, E., ve Mutuş, R. (2021). Yeşil Egzersizin Kronik Ağrıya, Fiziksel ve Mental Sağlığa Etkileri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (14), 351-362.

Erkoç, T. (2004). İl ve İlçe Acil Yardım Teşkilatları, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 88. Dönem Kaymakamlık Kursu Ders Notları, Ankara.

Exploring Temporary Urban Areas in History. Available online: http://gwork.tank.jp/higasi/kasetu/kasetsu02.pdf adresinden alınmiştır.

Eyinç, S. S. (2015). Tasarım Yoluyla Mülteci Barınma Sorununun Yönetimi: İzmir’deki suriyeli Mülteciler Örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Fancourt, D., Aughterson, H., Finn, S., Walker, E., ve Steptoe, A. (2021). How Leisure Activities Affect Health: A Narrative Review and Multi-Level Theoretical Framework of Mechanisms of Action. The Lancet Psychiatry, 8(4), 329-339.

Faragallah, R. N. (2021). Fundamentals of Temporary Dwelling Solutions: A Proposed Sustainable Model for Design and Construction. Ain Shams Engineering Journal, 12(3), 3305-3316.

Félix, D., Branco, J. M., ve Feio, A. O. (2013). Temporary Housing After Disasters: A State of the Art Survey, Habitat International, 40, 136-141.

Fırat, A. S. (2006). Sağlıklı Kentler ve Kentsel Sağlık, Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 219-240.

Ganapati, N. E., ve Rahill G. J. (2017). Shelter Recovery After The 12 January 2010 Haiti Earthquake. A. Sapat and A. Esnard (Eds.), Coming home after disasters: multiple dimensions of housing recovery Taylor & Francis Group. 161-174.

Giyik, C. (2024). 6 Şubat 2023 Depremi Sonrası Geçici Barınma Uygulamaları: Gaziantep Nurdağı Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 10(1), 113-124.

Gomez, C. J., ve Yoshikawa, H. (2017). Earthquake Effects: Estimating The Relationship Between Exposure to the 2010 Chilean Earthquake and Preschool Children’s Early Cognitive and Executive Function Skills. Early Childhood Research Quarterly, 38, 127-136.

Gülyol, Y. (2024). Deprem Kaynaklı İkincil Travmatik Strese Genel Bir Bakış. Habitus Toplumbilim Dergisi, 5(5), 37-60.

Gün, (2023). Deprem Sonrası Geçici Yaşam Alanlarındaki Mekansal Koşulların Araştırılması, Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler 2 Publisher: Serüven Yayınevi

Halu, Z. (2023). Kırlangıç Fırtınasından Zemheriye İnsanın Afet Sorunsalı: Türkiye’de deprem üzerine düşünceler. Spektrum Tasarım Rehberleri, (9), 71-74.

IFRC. (2013). Post-Disaster Shelter: Ten Designs. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Erişim adresi: http://www.ceptm.iue.edu.ar/pdf/10designs.pd

İlhan, N., Aykal, D., ve Özil, M. E. (2024). Deprem Sonrasında Kullanılan Geçici Barınma Birimlerinin Yerleşim Düzeni Bağlamında Ergonomik Analizi. Journal of Architectural Sciences and Applications, 9(Special Issue), 245-269.

Kako, M., ve Ikeda, S. (2009). Volunteer Experiences in Community Housing During the Great Hanshin‐Awaji Earthquake, Japan. Nursing & health sciences, 11(4), 357-359.

Kalkan, M. (2019). Geçici-Kalıcı Konut Bağlamında Deprem Sonrası Yeniden Yapılaşma Stratejileri, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Eskişehir.

Kara, R., (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/ngenc/134661/bilimsel%20ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20y%C3%B6ntemleri-1.pdf 1 Nisan 2023 Tarihinde Ulaşılmıştır.

Karaküçük, S. (2016). Rekreasyon Bilimi. Gazi Kitabevi. Ankara

Kavaklı, B. (2022). Türkiye'de Farklı Bölgelerde Uygulanan Deprem Sonrası Geçici Konut Sistemlerini Değerlendirme Yaklaşımı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kennedy, J. (2004). Towards a Rationalisation of The Construction of Refugee Camps, Master’s Thesis, Leuven Catholic University, Leuven.

Kırtepe, A., ve Uğurlu, F. M. (2023). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılım Sıklıkları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 952-967.

Kızılelma, S., ve Görgülü, T. (2021). Afetler Sonrası Mimarlıkta Yeni Normal. Kent Akademisi, 14(4), 911-949.

Kraus, S., Breier, M., ve Dasi-Rodriquez, S. (2020). The Art of Crafting a Systematic Literature Review in Entrepreneurship Research. International Entrepreneurship and Management Journal, 16(3), 1023-1042.

Krellenberg, K., Artmann, M., Stanley, C., ve Hecht, R. (2021). What to Do in, and What to Expect From, Urban Green Spaces–Indicator-Based Approach to Assess Cultural Ecosystem Services. Urban Forestry & Urban Greening, 59, 126.

Limoncu, S., ve Bayülgen, C. (2005). Türkiye’de Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunları. Megaron, 1(1), 18.

Limoncu, S. (2004). Türkiye’de Afet Sonrası Sürdürebilirlik Barınma Sistemi Yaklaşımı. Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı. İstanbul.

Makwana, N. (2019). Disaster and İts İmpact on Mental Health: A Narrative Review. Journal of Family Medicine and Primary Care, 8(10), 3090.

Maral, H. (2016). Afet Sonrası Geçici Yerleşim Yerlerinin Planlanmasında Üst Ölçekli Planlama: Karşıyaka Örneği, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gediz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Yenileme Anabilim Dalı, İzmir

Mitchell, C. M., Esnard, A. M., ve Sapat, A. (2011). Hurricane Events, Population Displacement, and Sheltering Provision in The United States. Natural Hazards Review, 13(2), 150-161.

Morgan, C. T. (1995). Psikolojiye Giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları

Morishima, R., Ando, S., Araki, T., Usami, S., Kanehara, A., Tanaka, S., ve Kasai, K. (2019). The Course of Chronic and Delayed Onset of Mental İllness and The Risk for Suicidal İdeation After the Great East Japan Earthquake of 2011: A Community-Based Longitudinal Study. Psychiatry Research, 273, 171-177.

Nagae, M., ve Nagano, E. (2023). Long-Term Effects of the Kumamoto Earthquake on Young Children’s Mental Health. In Healthcare, 11(23), 3036.

Nasution, I. W. (2017). Doğal Afetler Sonrasında Kullanılacak Geçici Barınak Tasarımı Üzerine Bir Çalışma: Endonezya–Sinabung Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3(2), 93-111.

Nelson, H. G., ve Stolterman, E. (2014). The Design Way: Intentional Change in An Unpredictable World. MIT press.

Oshikata, C., Watanabe, M., Ishida, M., Kobayashi, S., Hashimoto, K., Kobayashi, N., ... ve Tsurikisawa, N. (2021). Association Between Temporary Housing Habitation After The 2011 Japan Earthquake and Mite Allergen Sensitization and asthma development. International Archives of Allergy and İmmunology, 182(10), 949-961.

Özden, A. T. (2004). Senirkent’de Afet Sonrası Kalıcı Konut Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniveristesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul.

Özge, Ç. (2019). Afet ve Acil Durum Sonrası Sürdürülebilir Geçici Konut Uygulamalarının İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul.

Perrucci, D., ve Baroud, H. (2020). A Review of Temporary Housing Management Modeling: Trends in Design Strategies, Optimization Models, and Decision-Making Methods. Sustainability, 12(24).

Pouya, S., Bayramoğlu, E., ve Demirel, Ö. (2016). Doğa İle Uyumlu Fiziksel Engelli Çocuk Oyun Alanları. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 1(1), 51–60. https://doi.org/10.30785/mbud.282555.

Puliafito, A. (2010). Protezione Civile Spa: Quando La Gestione Dell'emergenza Si Fa Business. Aliberti.

Quarantelli, E. L. (1995). Patterns of Sheltering and Housing in US Disasters. Disaster Prevention and Management: An İnternational journal, 4(3), 43-53.

Romeo-Gurruchaga, M., Otaegi, J., ve Rodríguez-Vidal, I. (2023). New Temporary Public Housing Typology in The Basque Country: A Legislative and Design Response to The New Requirements of the 21st Century Society. Architecture, 3(1), 33-55.

Rouhanizadeh, B., ve Kermanshachi, S. (2020). Post-Disaster Reconstruction of Transportation İnfrastructures: Lessons Learned. Sustainable Cities and Society, 63, 10-15.

Sasaki, Y., Aida, J., Tsuji, T., Miyaguni, Y., Tani, Y., Koyama, S., ... ve Kawachi, I. (2018). Does Type of Residential Housing Matter for Depressive Symptoms in The Aftermath of a Disaster? Insights From the Great East Japan Earthquake and Tsunami. American journal of epidemiology, 187(3), 455-464.

Savucu, Y. (2020). Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Dergisi, 2(1), 34-43.

Scholte, S. S., Daams, M., Farjon, H., Sijtsma, F. J., van Teeffelen, A. J., ve Verburg, P. H. (2018). Mapping Recreation as An Ecosystem Service: Considering Scale, İnterregional Differences and the İnfluence of Physical Attributes. Landscape and Urban Planning, 175, 149-160.

Seirafi, A., ve Kamalan, H. (2020). The Best Suitable Newly İntroduced Construction Management Technologies for Temporary Settlement Sites After Disasters from Sustainable Development Perspective. Journal of Hydrosciences and Environment, 4(7), 10-17.

Shrestha, B., Uprety, S., ve Pokharel, J. R. (2023). Factors Influencing Housing Satisfaction in Post-Disaster Resettlement: A Case of Nepal. Sustainability, 15(17), 12755.

Spaaij, R. (2012). The social impact of sport. Routledge.

Sukhwani, V., Napitupulu, H., Jingnan, D., Yamaji, M., ve Shaw, R. (2021). Enhancing Cultural Adequacy in Post-Disaster Temporary Housing. Progress in Disaster Science, 11, 100186.

Sürer, A. (2001). İş Stresi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Ana Bilim Dalı, Balıkesir.

Süzer, A., ve Yamaçlı, R. (2024). Afet Sonrasi Sürdürülebilir Geçici Konut Tasarimi, Analiz ve Öneriler. YDÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 6(1), 68-85.

Şenel, A., Kışial, E., Gençaydın, Ġ., Pekbalto, M., Babayiğit, Ö. B., ve Beçin, A. (2000). Geçici Deprem Konutu Önerisi, Arredamento Mimarlık Dergisi, 86-87.

Şener, S. M., ve Altun, M. C. (2009). Design of a Post Disaster Temporary Shelter Unit. Journal of the Faculty of Architecture, 6(2), 58-72.

Şenocak, G. (2019). Türkiye’deki Mülteci Kamplarında Geçici Konut Tasarım Örneği Olarak Sarıçam Kampı’nın Mekansal Analizi, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, Ankara.

Tekin, A., Tekin, G., ve Çalışır, M. (2017). Rekreasyonel Spor. Karaküçük, S., Kaya, S., Akgül, B. (Ed.). Rekreasyon Bilimi 2 (s:6-31). Ankara: Gazi Kitapevi.

Tercan, B. (2012). Post Disaster Relocation and Resettlement Process in Turkey. AESOP 26th Annual Congress. 11-15 July 2012. Ankara: Metu, 6126-6145

Thorpe, H. (2015). Natural Disaster Arrhythmia and Action Sports: The Case of The Christchurch Earthquake. International Review for The Sociology of Sport, 50(3), 301-325.

Toker, F. (2020). Kentsel Açık Alan Rekreasyonunun Çevre ve Halk Sağlığı Açısından İncelenmesi: “Zoonoz Riski”, Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rekreasyon ve Yönetim Anabilim Dalı, Türkiye.

Tütüncü, Ö., (2012). “Rekreasyon ve Rekreasyon Terapisinin Yaşam Kalitesindeki Rolü”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23: 2, 248-252.

Uzuner, E. (2021). Sonradan Konut Deprem Tercihlerinde Kullanıcının Bilincinin Değerlendirilmesi: Gölcük/Değirmendere Örneği, Doktora tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye.

Wagemann, E. (2015). Making the Temporary Shelter a ‘Home’. Transitional Housing in Chile and Peru. Scroope: The Cambridge Architecture Journal, 24, 120-127.

Yelboğa, N. (2023). Kahramanmaraş Depremi Özelinde Travmatik Yas ve Sosyal Hizmetin Yas Danişmanliği Müdahalesi. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi, 7(1), 97-121.

Yenigün, Ö., ve Doğduay, G. (2012). Mental Retardasyonlu Çocuklarda Rekreasyon Faaliyetlerinin Sosyal Gelişime Etkilerinin İncelenmesi. Antalya: I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 12-15 Nisan 2012 ss.1013- 1021.

Yıldır, C. Z. (2024). Afet Sonrası Tıbbi Rehabilitasyon Süreci ve Küresel Gelişmeler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19(1), 134-142.

Yıldız, A. (2022). Bir Araştırma Metodolojisi Olarak Sistematik Literatür Taramasına Genel Bakış. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(Özel Sayı 2), 367-386.

Yiğiter, K., ve Hardee, James, T. (2017). Decreasing Depression by İmproving Level of Self-Esteem in a Tennis Training Program for Female University Students. ASEAN Journal of Psychiatry, (1), 18.

Zelinski, E. J. (2004). Çalışma (ma)’nin Keyfi, İşkolikler, İşsizler ve Emekliler İcin Bir Rehber. Birinci Baskı. Çolakoğlu D (Çev), İstanbul: Boyner Publication.

Zenter, Ö., Ozmen, F., ve Yıldırım, T. (2024). Deprem Sonrası Çocuk Özel Eğitim Yerleşkesi Mimari Tasarım Deneyimi. Journal of Architectural Sciences and Applications, 9(Special Issue), 270-292.

Published

2024-06-30

How to Cite

GENÇ, N., & YILMAZ, G. (2024). The Importance of Temporary Recreation Areas in the Post-Earthquake Rehabilitation Process. International Journal of Holistic Health, Sports and Recreation, 3(1), 17–38. https://doi.org/10.5281/zenodo.12599966