Investigation of The Attitudes of Primary Education Second Stage “Secondary School” Students Regarding Physical Education and Sports Lesson


Abstract views: 236 / PDF downloads: 176

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7487747

Keywords:

Primary Education, Physical Education and Sports, Lesson, Attitude

Abstract

This research was conducted in order to determine the attitudes of the students studying in the secondary school "secondary school" towards the Physical Education and Sports lesson. The universe of the research consists of public and private schools selected according to accessibility in the city center and central villages of Burdur province. The sample group consists of 450 students studying in grades 5.6.7 and 8 in these schools. In the research, the “Physical Education Lesson Attitude Scale” developed by Yağcı (2012) was used. The scale was filled by randomly selected students from each class. Frequency (%) distribution and Independent Samples Test operations were applied to the obtained data as statistical operations. As a result of the data obtained, it was determined that there were significant differences at the p<0.05 significance level in the students' attitudes towards Physical Education and Sports course in the variables of gender, school type and place of residence. It is seen that these differences are due to the fact that the attitude levels of the students residing in the city center are higher than the girls in terms of the gender variable, the students studying in the public school and the private school in terms of the gender variable, and the students residing in the villages in the settlement variable.

References

Balyan, M., Yerlikaya Balyan, K. ve Kiremitçi, O. (2012). Farklı Sportif Etkinliklerin İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum, Sosyal Beceri ve Öz yeterlik Düzeylerine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 196-201.

Başer, S. A. (2009). Öğretmen Niteliklerinin Beden Eğitimi Dersi Alan Öğrencilerin Bu Derse Karşı Olan Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi: T.C. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Biçer, Ş. (2021). Lise Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Siirt-Kurtalan Örneği). Yüksek Lisans Tezi: T.C Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Bursa.

Colquitt, G., Walker, A., Langdon, J. L., McCollum, S. & Pomazal, M. (2012). Explorıng Student Attıtudes Toward Physıcal Educatıon and Implıcatıons For Polıcy. Sport Scientific and Practical Aspects, 9(2), 5-12.

Çelik, Z. ve Pulur, A. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumları. Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 115-121.

Çobanoğlu, Y. (1992). “Çocuk Eğitiminde Spor Olgusunun Tarihsel Gelişimi” Buca Eğitim Fakültesi Yayını, Eğitim Bilimleri Dergisi, Beden Eğitimi ve Spor Özel Sayısı, Yıl.1, Sayı.1, Milli Eğitimi Basımevi, Ankara, 1992.

Çolak, F. Ş. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi: T.C. Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bilim Dalı, Erzurum.

Dağdemir, R. (2018). Farklı tür liselerdeki öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Erzurum İli Örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı.

Demirhan, G. ve Altay, F. (2001). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitim ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği II. Spor Bilimleri Dergisi, 12, (2), 9-20.

Eagly, A. H. & Chaiken, S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude. Social cognition, 25(5), 582-602.

Erkal, M. E., Güven, Ö., ve Ayan, D. (1998). Sosyolojik Açıdan Spor, Derya Yayınları, İstanbul.

Gürbüz, A. ve Özkan, H. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 78-89.

Gürsoy, S., Gürsoy, R., Zekioğlu, A. ve Çamlıyer, H. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumları ile Öğrenmeye Karşı Sorumluluk Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Akademik Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırmaları Dergisi, 9-17.

Hekim, M. ve Tokgöz, M. (2017). Lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre incelenmesi (Burdur Örneği). Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 11-16.

Hogg, M. A. & Vaughan, G. M. (2010). Essentials of social psychology. England: Pearson Education Limited Edinburgh.

Hünük, D. (2006). Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Sınıf Düzeyi, Öğrenci Cinsiyeti, Öğretmen Cinsiyeti ve Spora Aktif Katılımları Açısından Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi: T.C. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İnan, S. A. (2019). Üstün Yetenekli ve Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi: T.C. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.

Karakoç, İ. ve Sezer, A. (2007). İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde çoklu zekâ uygulamalarının akademik başarıya etkisi. Turkey Social Researches Journal. 2, 9-20.

Karaman, E. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum İl Örneği). Yüksek Lisans Tezi: T.C. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.

Karasar, N. (1994). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Anı Yayıncılık.

Kaya-Sarıdede, Ş. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.

Kılıç, T. ve Çimen, P. N. (2018). Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 1(1),1-13.

Kılıç, T., Uğurlu, A. ve Cenik, D. (2018). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 13-23.

Makanyeza, C. (2014). Measuring consumer attitude towards imported poultry meat products in a developing market: An assessment of reliability, validity and dimensionality of the tri-component attitude model. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(20), 874.

Öncü, E. ve Cihan, H. (2012). Sınıf Ööğretmeni Adayları İçin Beden Eeğitimi Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012.

Özer, A.(2003).İlköğretim Öğrencileri için hazırlanmış Bir Beden Eğitim Dersi Tutum Ölçeğinin Adaptasyonu”, Spor Bilimleri Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Cilt: XIV Sayı. 2, Ankara.

Özgüven, İ.E.(1999).Psikolojik Testler, Parem Yayıncılık ,3. Baskı Ankara.

Peker, M. ve Mirasyedioğlu, S. (2003). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları ve Başarıları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14, s:157-166.

Stelzer, J., Ernest, J. M., Fenster, M. J. & Langford, G. (2004). Attitudes Toward Physical Education: A Study Of Highschool Students From Four Countries-Austria, Czechrepublic, England, And USA. College Student Journal, 38 (2), 171-178.

Şentürk, K. (2019). Ortaokulda Öğrenim Gören Öğrencilerin ve Ebeveynlerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Şanlıurfa-Halfeti Örneği). Yüksek Lisans Tezi: T.C. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Tamer, K. (1987). Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Eğitim Ön Lisans Programı, Açık öğretim Fakültesi Yayınları, No:101, Ankara.

Taşğın, Ö. ve Tekin, M. (2009). Çeşitli Değişkenlere Göre İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutum ve Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 457-466.

Taşmektepligil, Y., Yılmaz, Ç., ve İmamoğlu, O. (2006). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Ders Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 139-147.

Tutumları ile Beden Eğitimi Dersindeki Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi,7(3),287-306.

Uslu, E.ve Özlü, K. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik

Yağcı, İ. (2012). Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon.

Yetim, A. (2000). Sosyoloji ve Spor, Topkar Matbaacılık, Akçaabat, Trabzon, Ankara.

Yıldıran, İ. ve Yetim, A. (1996). “Ortaöğretimde Beden Eğitimi Derslerinin Öncelikli Amaçları Üzerine Bir Araştırma” , Gazi Üniversitesi. B.E.S.Y.O, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı.3, Ankara.

Yücekaya, M. A. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Dağcılık ve Tırmanış Dergisi, 3(1), 27-37.

Zeng, H. Z., Hipscher, M. & Leung, R. W. (2011). Attitudes of High School Students Toward Physical Education and Their Sport Activity Preferences. Journal of Social Sciences, 7 (4): 529-537.

Published

2022-12-28

How to Cite

PEPE, B., AYDIN, M., & KÜÇÜK, M. C. (2022). Investigation of The Attitudes of Primary Education Second Stage “Secondary School” Students Regarding Physical Education and Sports Lesson. International Journal of Holistic Health, Sports and Recreation, 1(1), 85–95. https://doi.org/10.5281/zenodo.7487747