Young People Participating in Recreational ActivitiesAccording to Different Variables Examining Their Attitudes Towards Physical Education Lessons


Abstract views: 143 / PDF downloads: 45

Authors

  • Ercan ŞİRİN Kütahya Provincial Directorate of Youth and Sports

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10338438

Keywords:

Physical Education, recreation, attitude, education, active life

Abstract

The aim of the study was to examine the attitudes of young people who participate in youth and sports activities recreationally towards physical education lessons. Among the quantitative research models, the relational survey model was used within the scope of general survey research. The population of the research consists of young people at high school level. The sample group consisted of a total of 574 high school students, 276 female and 298 male, studying in high schools in Kütahya. 171 of the students are studying in vocational high schools, 168 in anatolian high schools and 235 in fine arts high schools. The sample group was determined using random selection technique. In the study, a personal information form consisting of 7 items and the attitude scale of second grade students towards physical education course developed by Kır (2012) were used. The scale is a 5-point Likert type scale consisting of 20 items. The total reliability (Cronbach Alpha) value of the scale was found to be 0.871. Evaluations were made based on total values. A normality test was applied to the data obtained, and since the skewness and kurtosis values were between -3 and + 3, it was accepted that the assumption of normality was met. In this context, independent samples t test, one-way analysis of variance and Welch test results were evaluated for hypothesis analysis. When the attitudes of individuals participating in recreational activities towards physical education and sports lessons were compared according to the gender variable, it was determined that men had a more positive attitude than women, there was a statistically significant difference according to the age variable, and the attitudes of young people towards physical education and sports classes at schools were at an average level. In addition, it was determined that the rate of vocational high school students was higher than other students according to the school type variable.

References

Akandere, M., Özyalvaç, N. T., ve Duman, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi. (Konya anadolu lisesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24),1-10.

Alp, H., ve Süngü, O. B. (2016). Üniversite öğrencilerinin spora karşı tutumlarına beden eğitimi ve spor dersinin etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5(Özel Sayı)

Alpaslan, S. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi öğretmenlerinin sergilediği öğretim davranışlarına ilişkin algıları ve öğrencilerin bu derse karşı geliştirdikleri tutumları. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi.Bolu.

Aracı, H. ve Aracı, Ş. (2014). Spor bilimleri öğretimi. Ankara: Grafiker Matbaacılık.

Avrupa Komisyonu, (2014). Avrupa'da eğitim ve öğretimde okul teriyle mücadele: Stratejiler, politikalar ve önlemler. Eurydice ve Cedefop Raporu. Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi.

Başaran, Z. (2016). Alternatif eğitim olarak rekreasyon. Ankara: Gazi Kitabevi.

Başkonuş, T., (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Kırşehir ili örneği). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 365-376.

Çelik, Z. ve Pulur, A. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 115-121

Cüceloğlu, D., (1992). İnsan ve davranışı, Remzi Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul.

Dalaman, O. (2010). İlköğretim Birinci Kademede Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Gerçekleşme Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programı ve Öğretim Bilim Dalı, Konya.

Göksel, A. G. ve Çağdaş C. (2016). Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1(1), 1-9.

Hennig, L. C., Schaefer, L. ve Gleddie, D. (2020). In (di) visable: Inquiring into being ‘othered’as a means to teach social justice in PHETE. Physical Education and Sport Pedagogy, 25(6), 666-680.

Jondeau, E. ve Rockinger, M. (2003). Conditional volatility, skewness and kurtosis existence, persistence, and comovements. Journal of Economic dynamics and Control, 27(10), 1699-1737.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2006). Yeni insan ve insanlar (10. baskı). Evrim Yayınevi.

Karaküçük, S. (2005). Rekreasyon boş zamanları değerlendirme. Ankara. Gazi Kitabevi.

Keskin, N., Öncü, E. ve Küçük Kılıç, S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 93-107.

Kır, R. (2012). İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutum ve davranışları (Kırıkkale ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale

Morgan, C. T. (2000). Psikolojiye giriş(Çev. H. Arıcı ve O. Aydın) (14. baskı). Meteksan A.Ş

Petray, C. K. (1989). Organizing physical assessment (grades K-2).Strategies for the elementary physical education specialist JOPERD, 60(6), 57-60.

Sakallı, N. (2001). Sosyal Etkiler (1. baskı). İmge Kitabevi.

Şişko, M. ve Demirhan G. (2002), İlköğretim okulları ve liselerde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23).

Tamer, K. ve Pulur, A. (2001). Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri. Ankara. Kozan Ofset.

Taşin, A. ve Demir, C., (2023). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Socıal scıences development journal (SSD Journal), 8,(38),73-79.

Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Uslu E, Özlü K. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine Yönelik Tutumları İle Beden Eğitimi Dersindeki Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 287- 306.

Wright, J. ve Laverty, J. (2010). Young people, physical activity and transitions, in J. Wright, J. & D. Macdonald (Ed.). Young people, physical activity and the everyda 136-149 London and New York: Routledge.

Yenal, T., Çamlıyer, H. ve Saracaloğlu, A. (1999). İlköğretim İkinci Devre Çocuklarında Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Motor Beceri ve Yetenekler Üzerine Etkisi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV,(3), 15-16.

Zengin, S. (2013). Çocuk ve gençlik merkezlerinde hizmet alan 12-18 yaş arası erkek çocukların beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutum düzeyleri ile benlik saygılarının incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Sakarya.

Published

2023-12-18

How to Cite

ŞİRİN, E. (2023). Young People Participating in Recreational ActivitiesAccording to Different Variables Examining Their Attitudes Towards Physical Education Lessons. International Journal of Holistic Health, Sports and Recreation, 2(2), 75–86. https://doi.org/10.5281/zenodo.10338438